Op 17 oktober openden de Nederlandse bisschoppen het synodaal proces op diocesaan niveau. Waar gaat het dan over? Wat is de bedoeling? Een wereldwijd synodaal proces is niet een peiling naar diverse meningen en ideeën. Het gaat erom een gezamenlijke weg te vinden waarlangs de Kerk in de huidige tijd en bestaande cultuur haar missie kan vervullen. En die missie is geen andere dan die zij vanaf haar begin heeft gehad: Christus en zijn Evangelie te verkondigen. In gesprek met elkaar die gezamenlijke weg kunnen vinden: daar gaat het om.

 

Een drietal thema’s staan centraal voor de eerste fase van het synodale proces in de Nederlandse bisdommen: vieren, missie en dialoog in Kerk en samenleving. Deze keuze is ingegeven door de zorg voor de evangelisatie of re-evangelisatie van onze streken.

 

Samen nadenken over de gezamenlijke weg die we bewandelen om Christus en Zijn Evangelie zo vruchtbaar mogelijk te verkondigen: de drie genoemde thema’s staan in dit teken. In het vieren worden we als volgeling van Christus gevoed door Gods Woord en het ontvangen van de sacramenten. Missie betekent dat we ons geloof ook openlijk uitdragen. En om dat te kunnen doen, zullen we ook de dialoog met de samenleving moeten blijven aangaan.

 

Bij het bespreken van deze thema’s zijn drie begrippen van belang: communio, participatio en missio – de drie kernwoorden uit het thema van de Bisschoppensynode. Communio betekent gemeenschap, zowel met God als met elkaar. Participatie houdt in dat we actief deelnemen aan die gemeenschap om ons aandeel te leveren in de missio, de missie oftewel de evangelisatie.

 

Vanuit ons bisdom zal men in de loop van de komende weken en maanden verder invulling geven aan dit proces. Voor meer informatie verwijzen we u naar de nieuwsbrief van het bisdom en/of de website: www.bisdomdenbosch.nl

 

In deze periode bidden we in het bijzonder om de bijstand van de Heilige Geest bij het synodale proces: dat Hij ons de gezamenlijke weg wijst die we moeten bewandelen om anderen tot de vriendschap met Jezus te brengen.

 

Gebed tijdens het Synodale proces

Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeen­ko­men in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te gelei­den,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zon­daars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevor­de­ren.
Laat onwetend­heid ons niet
op de ver­keerde weg brengen,
noch partij­dig­heid ons han­de­len beïn­vloe­den.
Maak dat wij in U onze een­heid vin­den,
opdat wij samen kunnen gaan
naar het eeuwige leven
en ons niet verwij­de­ren
van de weg van de waar­heid
en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werk­zaam bent,
in de ge­meen­schap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen. Amen