Op vrijdagmiddag 25 maart, hoogfeest van Maria Boodschap, heeft paus Franciscus Rusland en Oekraïne toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Daarmee plaatst de paus Rusland en Oekraïne onder haar bescherming. De toewijding vond plaats in de Sint-Pietersbasiliek te Rome en vond op verzoek van de paus ook plaats in bisdommen over de hele wereld. Kardinaal Konrad Krajewski, de pauselijke aalmoezenier, zal als gezant van de paus de toewijding in Fatima verrichten.

 

Fatima

 

Op 13 juli 1917 verscheen Maria in Fatima aan drie herderskinderen. Bij deze verschijning vroeg zij onder meer om de toewijding van Rusland aan haar Onbevlekt Hart. Na de verschijningen van Fatima vonden er verschillende toewijdingen aan het Onbevlekt Hart van Maria plaats: op 31 oktober 1942 wijdde Paus Pius XII de hele wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria toe, en later op 7 juli 1952 specifiek Rusland (apostolische Brief Sacro vergente anno). Dit met het oog op de moeilijke situatie van de christenen die gedwongen waren in een atheïstisch communistisch regime te leven.

Later hebben paus Paulus VI in 1964 en paus Johannes Paulus II in 1981, 1982 en 1984 deze toewijding van de hele mensheid vernieuwd. De toewijding in 1984 vond plaats op 25 maart op het Sint-Pietersplein; bij die gelegenheid vertrouwde Johannes Paulus II, specifiek verwijzend naar het verzoek van Onze Lieve Vrouw in Fatima, en in geestelijke eenheid met alle bisschoppen van de wereld, alle volkeren, en “op een speciale manier… die mensen en naties die deze toevertrouwing en toewijding speciaal nodig hebben”, toe aan het Onbevlekt Hart van Maria.

 

Paus Franciscus

Een van de herderskinderen, zuster Lucia, heeft In juni 2000, toen de Heilige Stoel het derde deel van het zogenaamde geheim van Fatima onthulde, bevestigd dat de toewijding door Johannes Paulus II in 1984, overeenkwam met wat Onze Lieve Vrouw van Fatima had gevraagd. En nu in 2022, op 25 maart, heeft paus Franciscus Rusland en Oekraïne toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria, in gemeenschap met bisschoppen over de hele wereld.

 

Akte van toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria

Basiliek van Sint Pieter 25 maart 2022

 

O Maria, Moeder van God en onze Moeder, in deze tijd van beproeving wenden wij ons tot U. Als onze Moeder hebt U ons lief en kent U ons: geen zorg van ons hart is voor U verborgen. Moeder van barmhartigheid, hoe vaak hebben wij uw waakzame zorg en uw vredige aanwezigheid ervaren! U houdt nooit op ons te leiden naar Jezus, de Vredevorst.

 

Toch zijn wij van dat pad van vrede afgedwaald. Wij zijn de les vergeten die wij geleerd hebben uit de tragedies van de vorige eeuw, uit de opoffering van de miljoenen die in twee wereldoorlogen omgekomen zijn. Wij hebben de verbintenissen die wij als gemeenschap van naties zijn aangegaan, veronachtzaamd. Wij hebben de vredesdromen van de volkeren en de hoop van de jongeren verraden. Wij werden ziek van hebzucht, wij dachten alleen aan onze eigen naties en hun belangen, wij werden onverschillig en verstrikt in onze zelfzuchtige behoeften en zorgen. Wij kozen ervoor God te negeren, tevreden te zijn met onze illusies, arrogant en agressief te worden, onschuldige levens te onderdrukken en een voorraad wapens aan te leggen. Wij zijn niet langer de hoeders van onze naaste en de rentmeesters van ons gemeenschappelijk huis. Wij hebben de aardse tuin verwoest door oorlog, en door onze zonden hebben wij het hart gebroken van onze hemelse Vader, die verlangt dat wij broeders en zusters zijn. Wij zijn onverschillig geworden voor iedereen en alles, behalve voor onszelf. Nu roepen wij met schaamte uit: Vergeef ons, Heer!

 

Heilige Moeder, te midden van de ellende van onze zondigheid, te midden van onze strijd en zwakheden, te midden van het mysterie van ongerechtigheid dat kwaad en oorlog is, herinnert U ons eraan dat God ons nooit in de steek laat, maar ons met liefde blijft aankijken, steeds bereid om ons te vergeven en ons op te wekken tot nieuw leven. Hij heeft U aan ons gegeven en uw Onbevlekt Hart tot een toevluchtsoord gemaakt voor de Kerk en voor de hele mensheid. Door Gods genadige wil bent U altijd bij ons; zelfs in de meest onrustige ogenblikken van onze geschiedenis bent U er om ons met tedere liefde te leiden.

 

Wij wenden ons nu tot U en kloppen aan de deur van uw hart. Wij zijn uw geliefde kinderen. In elke tijd maakt U zich aan ons bekend en roept U ons op tot bekering. Help ons en schenk ons uw troost in dit donkere uur. Zeg opnieuw tot ons: “Ben Ik niet hier, Ik die uw Moeder ben?” U bent in staat de knopen van ons hart en van onze tijd te ontwarren. In U stellen wij ons vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat U, vooral in ogenblikken van beproeving, niet doof zult zijn voor onze smeekbede en ons te hulp zult komen.

 

Dat hebt U gedaan te Kana in Galilea, toen U voorspreekster was bij Jezus en Hij het eerste van zijn tekenen verrichtte. Om de vreugde van het bruiloftsfeest te bewaren, zei U tot Hem: “Zij hebben geen wijn” (Joh. 2, 3). O Moeder, herhaal nu die woorden en dat gebed, want in onze dagen is de wijn van de hoop op, de vreugde is gevlucht, de broederlijkheid vervaagd. Wij hebben onze menselijkheid vergeten en het geschenk van de vrede verkwanseld. Wij hebben ons hart opengesteld voor geweld en vernietiging. Hoezeer hebben wij uw moederlijke hulp nodig!

 

Daarom, o Moeder, verhoor ons gebed.

Sterre der Zee, laat ons geen schipbreuk lijden in de storm van de oorlog.

Ark van het Nieuwe Verbond, inspireer projecten en wegen van verzoening.

Koningin van de Hemel, herstel Gods vrede in de wereld.

Verwijder de haat en de dorst naar wraak, en leer ons te vergeven.

Bevrijd ons van oorlog, bescherm onze wereld tegen de dreiging van kernwapens.

Koningin van de rozenkrans, doe ons beseffen dat wij moeten bidden en liefhebben.

Koningin van de mensenfamilie, wijs ons de weg van broederlijkheid.

Koningin van de Vrede, verkrijg vrede voor onze wereld.

 

O Moeder, moge uw bedroefde smeekbede onze verharde harten beroeren. Mogen de tranen die U voor ons vergoot, dit dal, dat door onze haat is uitgedroogd, opnieuw tot bloei brengen. Moge uw gebed, te midden van het wapengedreun, onze gedachten op vrede richten. Moge uw moederlijke aanraking hen kalmeren die lijden en vluchten voor de regen van bommen. Moge uw moederlijke omhelzing hen troosten die gedwongen zijn hun huizen en hun geboortegrond te verlaten. Moge uw bedroefde hart ons bewegen tot medelijden en ons inspireren onze deuren te openen en ons te bekommeren om onze broeders en zusters die gewond en verworpen zijn.

 

Heilige Moeder van God, toen U onder het kruis stond, zei Jezus, die de leerling naast u zag staan: “Zie uw zoon” (Joh. 19, 26). Zo vertrouwde Hij ieder van ons aan U toe. Tot de leerling, en tot ieder van ons, zei Hij: “Zie uw Moeder” (v. 27). Moeder Maria, wij willen U nu verwelkomen in ons leven en in onze geschiedenis. Op dit uur staat een ver – moeide en ontredderde mensheid met U onder het kruis, die er behoefte aan heeft om zich aan U toe te vertrouwen en zich, door U, aan Christus toe te wijden. Het volken van Oekraïne en Rusland, die U met grote liefde vereren, wenden zich nu tot U, terwijl uw hart klopt van medelijden met hen en met al die volkeren die uitgedund zijn door oorlog, honger, onrecht en armoede.

 

Onszelf, de Kerk en de hele mensheid, en in het bijzonder Rusland en Oekraïne, vertrouwen en wijden wij plechtig toe aan uw Onbevlekt Hart, o Moeder van God en onze Moeder. Aanvaard deze akte, die wij met vertrouwen en liefde verrichten. Geef dat er een einde mag komen aan de oorlog en dat de vrede zich over de hele wereld mag verspreiden. Het “Fiat” dat uit uw hart is voortgekomen, heeft de deuren van de geschiedenis geopend voor de Vredevorst. Wij vertrouwen erop dat, door uw hart, de vrede opnieuw zal aanbreken. Aan U wijden wij de toekomst van de hele mensenfamilie, de noden en verwachtingen van elk volk, de zorgen en de hoop van de wereld toe.

 

Moge door uw voorspraak Gods barmhartigheid over de aarde worden uitgestort en het zachte ritme van de vrede terugkeren en onze dagen kenmerken. Onze Lieve Vrouw van het “Fiat”, op wie de Heilige Geest neerdaalde, herstel onder ons de eendracht die van God uitgaat. Moge U, onze “levende fontein van hoop”, de dorheid van ons hart bevloeien. In uw schoot heeft Jezus het vlees aangenomen; help ons om de groei van gemeenschap te bevorderen. Gij hebt eens de straten van onze wereld bewandeld; leidt ons nu op de paden van vrede. Amen.