De komende bidweek voor de eenheid van de Christenen vindt plaats van 21 tot 28 januari 2024.
In verband hiermee zal ondergetekende op zondag 21 januari gastpredikant zijn in de Johanneskerk van de PKN, en dominee Bert Jan van Haarlem op 28 januari in de Thomaskerk.


Verder vinden in het nieuwe jaar weer 5 bijeenkomsten plaats van het Oecumenisch Leerhuis in de Johanneskerk. Op de volgende woensdagmiddagen om half 3: 17 januari; 7 en 28 februari; 20 maart en 10 april. Onderwerp is het boek Handelingen der Apostelen. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.
Pastor Jan van de Laar