Hoe kan ik mijn kerkbijdrage betalen?

U kunt op de volgende manieren uw bijdrage aan de parochie voldoen:

 • Door zelf uw bijdrage over te maken op NL 11 RABO 015 820 5111 ten name van Parochie St. Petrus ‘Stoel te Eindhoven onder vermelding van “Kerkbijdrage”. U kunt nog gebruik maken van het bankrekeningnummer van uw voormalige parochie, maar door gebruik te maken van het algemene nummer helpt u ons de kosten te verminderen.
 • Door middel van een automatische periodieke betaling. Via internetbankieren kunt u dit zelf regelen. Ook kunt u uw bank opdracht geven om een automatische betaling te regelen.
 • Via een automatische incasso: hierbij machtigt u de parochie om maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of jaarlijks een vast bedrag van uw rekening af te laten schrijven. Dat bespaart de parochie veel werk en het is voor u heel gemakkelijk. U hoeft alleen het machtigingsformulier in te vullen en hebt er verder geen omkijken meer naar.  Euro-incasso machtiging en  Euro-incasso machtiging

Betaling door middel van een automatische incasso heeft onze voorkeur. Indien u toestemming geeft voor een incasso stemt u tevens in met een jaarlijkse aanpassing (indexering) gelijk aan de die van de kosten van levensonderhoud. Een verleende machtiging kunt u natuurlijk altijd intrekken.

Hoe helpt de fiscus bij het betalen van de kerkbijdrage?

De kerkgenootschappen die deelnemen aan Kerkbalans, zijn erkend als Algemeen Nut beogende Instellingen (ANBI’s). Daarom zijn giften aan de kerk gedeeltelijk en soms zelfs geheel fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor de ANBI publicatie-site van onze parochie, klik op de volgende link: ANBI-site St. Petrus’ Stoel

Gedeeltelijk aftrekbaar
Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Geheel aftrekbaar
Als u uw gift de vorm geeft van een periodieke schenking mag u deze gift volledig aftrekken. Afhankelijk van het op u van toepassing zijnde belastingtarief kan uw voordeel oplopen tot 52 %. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze volledige fiscale aftrek zijn:

 • u schenkt jaarlijks een vast bedrag,
 • u schenkt dit vaste bedrag voor minimaal 5 jaar,
 • uw schenking wordt vastgelegd in een akte

Tot voor kort mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Met ingang van 1 januari 2014 kan echter worden volstaan met een onderhandse akte: een eenvoudige schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en de parochie.
Aan het opmaken van een onderhandse akte zijn geen kosten verbonden. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een notariële akte te laten opmaken.

Klik op de link voor Rekenvoorbeelden.

Zoals uit deze rekenvoorbeelden blijkt kan schenken door middel van een periodieke schenking fiscaal voor u aantrekkelijk zijn. Voor de parochie is het ook aantrekkelijk, omdat de schenker zich verplicht gedurende 5 jaar een vaste bijdrage te voldoen. Daarnaast zou u (een deel van) het fiscale voordeel via een hogere vaste bijdrage aan de parochie kunnen schenken.

Hoe krijgt u dit belastingvoordeel?

U krijgt dit belastingvoordeel door eenvoudig de volgende stappen te doorlopen.

 • Het formulier: periodiek gift in geld is te downloaden op de site van de belastingdienst. Klik hiervoor op de volgende link: website belastingdienst
 • Of stuur een email naar parochiebureau@petrus-ehv.nl met het verzoek de “overeenkomst periodieke gift” toe te sturen. U kunt natuurlijk ook bellen met het Parochiebureau 040 – 269 75 60 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur.
 • De Overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor u en één voor de parochie. Vul beide exemplaren volledig in en onderteken beide. Lever beide exemplaren in een envelop in bij het Parochiebureau of stuur de envelop naar Kloosterdreef 31, 5623 DB Eindhoven. Attentie: de formulieren hoeft u niet naar de belastingdienst te sturen.
 • De parochie vult op de overeenkomst onder andere enkele codes in, die u t.z.t. moet invullen bij uw belastingaangifte.
 • U ontvangt het Exemplaar voor Schenker van deze Overeenkomst na verwerking en ondertekening door de parochie retour. U dient deze Overeenkomst goed te bewaren in uw administratie, omdat de Belastingdienst u kan vragen deze te overleggen.